Download Nepali Ukhan App from Play store.

टाढाको देउता भन्दा नजिकको भुत काम लाग्छ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Taadhaa ko deutaa bhandaa najik ko bhut kaam laagchha.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

युद्धको बेलामा बुद्धको पुराण काम लाग्दैन ।

Yuddha ko bela buddha ko puraan kaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

टाढाको देउता, करेसाको भुत !

Tada ko deuta, karesa ko bhut !

परिमार्जित मिति:

राजाको अँगाडि र घोडाको पछाडि नलाग्नु, लात खाइन्छ!

Raajaa ko agaadi ra ghodaa ko pachaadi nalaagnu, laat khaayinchha.

परिमार्जित मिति:

बाहुनको सेखी झार्न नेवारले भाङ्राको धोती लगाउछ ।

Baahun ko sekhi jhaarna newaar le bhangraa ko dhoti lagaauchha.

परिमार्जित मिति:

कागको नाम कागले काड्छ ।

Kaag ko naam kaag le kaadchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: