Download Nepali Ukhan App from Play store.

सबै कुकुर कासी गए गु कस्ले खाने ?


परिमार्जित मिति:

Roman English


Sabai kukur Kashi gaye gu kasle khaane ?

Literal English Translation


If all of the dogs went to Kashi, who would eat the shit?

English Meaning


We need "Blue-Collar" workers or people who perform odd jobs as much as "White-Collar" workers.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

कसाईको अगाडी बाख्राको आँसुको के अर्थ !

Kasai ko agadi bakhra ko anshu ko k artha !

परिमार्जित मिति:

कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाको बच्चा दरबारमा

Kasta kasta kaha gaye musa ko bacchha durbar maa

परिमार्जित मिति:

अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ ।

Agulto le haaneko kukur bijuli dekhi tarsanchha.

परिमार्जित मिति:

गु खानेले गु खाए पनि मुत्नेले नचुटे।

Gu khaane le gu khaaye pani mutne le nachute.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: