Download Nepali Ukhan App from Play store.

बाघको बाटो बाघ हिड्छ, सर्पको बाटो सर्प ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bagh ko baato bagh hidchha, sarpa ko baato sarpa.

Literal English Translation


Tiger will walk in tiger's path, snake will crawl in snake's path.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा ।

Dhunga ko bhar maato, maato ko bhar dhunga.

परिमार्जित मिति:

सर्पको खुट्‍टा सर्पले देख्‍छ ।

Sarpa ko khuttaa sarpa le dekhchha.

परिमार्जित मिति:

छेपारोको मन्त्र नजान्ने, साँपको दुलाँ हात घुसार्ने !

Chheparo ko mantra najanne, saap ko dulo maa haat ghusarne !

परिमार्जित मिति:

पशुपती को जात्रा सिद्रा को ब्यापार।

Pashupati ko jatra, sidhraa ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: