Download Nepali Ukhan App from Play store.

Sanjib Thapa द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

नानी आज कोसँग सुतिस् ? - एक्लै बासँग, भात केसँग खाईस् ? - निस्तै दुधसँग ।

Naani aaja ko sanga sutis? - eklai ba sanga, bhat ko sanga khayis? - nistai dudh sanga.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: