Download Nepali Ukhan App from Play store.

Firoz Giri द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा ।

Dhunga ko bhar maato, maato ko bhar dhunga.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: