Download Nepali Ukhan App from Play store.

Firoz Giri द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा ।

Dhunga ko bhar maato, maato ko bhar dhunga.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: